İHALE İLANI
 
ESKİL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
“Eskil İlçesine Bağlı 10 Köyde Kilitli Parke Taşı Döşeme İşi”, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası
: --
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Köylere Hizmet Götürme Birliği .  ESKİL/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
:Tel:0382 4114128-4114421      Fax:0382 4114128
c) Elektronik posta adresi (varsa)
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
: 12.112,00 m² kilitli parke taşı döşenmesi işi mal ve hizmet alımının birlikte yapılması.
 
 
 
 
b)Yapılacağı yer
: Başaran, Bayramdüğün, Boget Celil, Çukuryurt, Filikçi, Güneşli, Katrancı, Kökez ve Sağsak Köyleri ESKİL/AKSARAY
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5(beş)gün  
  İçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:  Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Eskil Kaymakamlığı toplantı salonu
b) Tarihi ve saati
: 23/07/2018 Salı saat:14.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı (Ayrıca irtibat için telefon, fax, elektronik posta adresinin belirtilmesi)
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyanı veya imza sirküsü
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı ve imza sirküsü
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü.
4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.5-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu
4.1.6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7- Ortağı veya hissedarı olduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.2- Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bul belgelerin taşıması gereken kriterler;
       Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1- İş deneyim belgeleri; İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi.
4.3.2- Bu yapım işinde kullanılacak bordür ve kilitli parke taşı üretimine ait varsa TSE ve CE belgeleri başvuru dosyasına eklenecektir. İhaleye giren isteklinin ihale uhdesinde kaldığında , üretici değilse  TSE ve CE belgelerini sunduğu firma ile ürünün temini konusunda  kurumumuza sözleşme sunmak zorundadır
 
4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak: sözleşmeye dayalı olarak yapılan tüm inşaat işleri (3194 Sayılı İmar Kanunundaki bina tanımına uygun ) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliği Eskil/Aksaray adresinden görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL. bedelle aynı adresten temin edilebilir (İrtibat Tel.No: 03824114128-03824114421).
7- Teklifler, 23.07.2018 Pazartesi günü 14.00’a kadar Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilmiş olacaktır.
8- İstekliler tekliflerini Birim Fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İşi alan yüklenici, ihale bedelinin % 6’sı tutarında kesin teminatı (veya teminat mektubunu) sözleşme tanzim edilmeden önce idareye (T.C. Eskil Ziraat Bankası nezdindeki 7543784-5001 nolu hesabına) yatırmış olacaktır. İkinci uygun teklife ait geçici teminat, ihaleyi alan yüklenicinin sözleşmeyi imzalayıp işe başladığı tarihe kadar idarede tutulacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52. Maddesinde sayılanlar yüklenici veya alt yüklenici sıfatıyla bu ihalelere katılamazlar. İhaleye katılamayacağı halde katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, geçici teminatları Birliğimize irat kayıt edilir. Ayrıca bu durumun, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
13- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.13/07/2018